Z důvodu přechodu na novou verzi JVF DTM 1.4.3 bude od 1.4.2024 do 15.4.2024 omezena funkčnost produkčního prostředí IS DTM. V uvedeném období nebudou dostupné následující služby - výdej dat, prohlížení dat ve webovém mapovém klientovi, WMS a WMTS (pro data ZPS, TI a DI), příjem dat TI a DI z IS DMVS, příjem GAD z IS DMVS, kontrola dokumentace (GAD), metadata, georeporty, existence sítí.

Informace pro obce Ústeckého kraje

Obce mají v souvislosti s vedením Digitální technické mapy kraje (DTM) více rolí. Obec může být vlastník dopravní a technické infrastruktury (DTI), pak má odpovědnost za aktualizaci údajů o objektech a zařízeních DTI. Může ale také být stavebník, pak odpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost předaných údajů základní prostorové situace (ZPS) kraji.

Obec má také odlišné povinnosti z pohledu prvotního naplnění údajů ZPS, a to podle toho, zda provozuje, nebo neprovozuje DTM. Obce, které vedou vlastní DTM či pasport DTI, jsou vyzývány krajem k poskytnutí údajů pro prvotní naplnění dat ZPS.

 

Obecně o DTM ÚK                        Obec jako správce DTI                        Obec jako stavebník

 

 

 

Obecně o digitální technické mapě Ústeckého kraje

 

Výhody a význam vedení DTM a DMVS

 • DTM je jeden z pilířů digitalizace stavebního řízení
 • Zrychlení zejména vyjadřování orgánů veřejné správy a správců DTI
 • Zefektivnění procesů přípravy, umisťování a povolování staveb

 

Výhody vedení DTM kraje pro obce:

 • zásadní zjednodušení získávání údajů o dopravní a technické infrastruktuře (DTI), obce nebudou dále zatěžovány pravidelným sběrem těchto dat od všech správců
 • získání podrobných a přesných dat skutečného stavu polohopisu přímo využitelných pro projekční přípravu staveb a územní plánování
 • příležitost zlepšení stavu evidence nemovitého majetku obce a její dlouhodobé aktualizace
 • přesnější podklad pro vypořádávání věcných břemen souvisejících s technickou a dopravní infrastrukturou
 • snadnější získávání informací pro potřeby krizového řízení a řešení mimořádných událostí, nebo zásahu v případě poškození technické infrastruktury

 

Prvotní naplnění dat DTM Ústeckého kraje - I. vlna mapování

V období 02/2022 - 06/2023 proběhla v Ústeckém kraji tzv. I. vlna mapování, kdy kraj zmapoval a pořídil data ve třech oblastech:

 • Oblast 1 – ORP Louny, Podbořany, Žatec, Litoměřice, Roudnice n. L.
 • Oblast 2 – ORP Chomutov, Kadaň, Litvínov, Bílina, Lovosice
 • Oblast 3 – ORP Ústí n. L., Děčín, Most, Rumburk, Varnsdorf, Teplice

 

Během této vlny byla pořízena následující data:

 • ortofotamapa celého ÚK
 • letecké měřické snímky celého ÚK
 • laserová mračna bodů z mobilního mapování (3665 km)
 • panoramatické snímky z mobilního mapování (3665 km)
 • data základní prostorové situace – mapování dat (23926,8 ha)
 • data základní prostorové situace – konsolidace dat (12522 ha)
 • data dopravní infrastruktury (3665 km)
 • data technické infrastruktury (1458,1 km)

Pořízená data ZPS a TI v majetku kraje jsou k vidění v mapovém klientu informačního systému digitální technické mapy kraje

Data i Informační systém digitální technické mapy pořídil Ústecký kraj z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. 

 

II. vlna mapování

V současnosti Ústecký kraj usiluje o získání dotací pro II. vlnu mapování. 
Ústecký kraj na základě proběhlé rešerše dat a dotazníkového šetření obcí nyní zpracovává studii proveditelnosti, která bude sloužit jako podklad pro žádost o dotaci.

Zapojení vybraných obcí do druhé etapy pořizování dat pro naplnění DTM ÚK je podmíněno schválením žádosti o dotaci na příslušný projekt ze strany MPO v rámci vyhlášené Výzvy, 
vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace a realizací tohoto projektu. 

V rámci druhé vlny pořizování dat pro naplnění DTM ÚK jsou finanční výdaje spojené s pořizováním dat zajištěny Ústeckým krajem.

Budoucí spolupráce s obcemi bude spočívat v zajištění doplnění chybějících dat dopravní a technické infrastruktury (DTI) či základní prostorové situace (ZPS) ze strany obcí. 
V případě neúplných, nepřesných nebo neaktuálních dat je vznik DTM kraje ideální příležitostí pro pořízení nové geodetické dokumentace sítí DTI v majetku obce a nastavení procesů pro jejich dlouhodobou aktualizaci.

 

Co se očekává od obcí zapojených do II. vlny mapování:

obec předá data ZPS kraji
kraj data převede do aktuálně platné verze Jednotného výměnného formátu a předá je zpět obci
obec data předá do IS DMVS a zajistí jejich následující aktualizaci
obec může pověřit subjekty, které budou předávat a aktualizovat údaje o obecních sítích DTI do DTM kraje (editorů DTI) popř. zajistí vlastní technologické řešení, s jehož využitím bude moci plnit povinnosti sama obec
zavedení dat do IS DMVS může po dohodě ve výjimečných případech zajistit kraj. Pro více informací o této možnosti kontaktujte Oddělení digitálních map a územní koncepce kraje.

 

 

Obec jako stavebník

Podle ustanovení §121, odst. 1 a §152 odst. 5, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) je stavebník povinen v žádosti o vydání kolaudačního souhlasu uvést identifikátor záznamu, ve kterém byly změny týkající se obsahu digitální technické mapy kraje zapsány nebo předány podklady pro jejich zápis do DTM a totéž platí pro stavby, která byla prováděna na základě povolení vydaného podle stavebního zákona, ale nepodléhají kolaudaci v ohlášení jejich dokončení stavebnímu úřadu. Obdobné ustanovení přejímá nová stavební zákon č. 283/2021 Sb., o územním plánování a stavebním řádu účinný od 1.1.2024. Bez splnění uvedené povinnosti nelze zkolaudovat nové stavby, nebo užívat nové stavby nepodléhající kolaudaci.

 

Za správu a editaci dat základní prostorové situace (ZPS) v Digitální technické mapě (DTM) kraje je odpovědný kraj. 
Data ZPS jsou aktualizována na základě geodetických aktualizačních podkladů předávaných stavebníky po dokončení stavby do IS DMVS prostřednictvím Portálu IS DMVS. 
V případě, že je stavebníkem obec, má stejnou povinnost jako jakýkoli jiný stavebník.

 

Povinnosti obce jako stavebníka

 • předávat geodetické aktualizační podklady po dokončení stavby pro aktualizaci dat základní prostorové situace
 • podklady předávat prostřednictvím Portálu IS DMVS
 • data předávat v jednotném výměnném formátu DTM

 

Požadavky na zpracování geodetických dokumentací v JVF DTM

Nové geodetické měření, které by mělo být využito pro aktualizaci DTM, části ZPS, by mělo být zadáváno již s ohledem na budoucí předání do DTM. Ve smluvních dokumentech je vhodné pro tento účel zakotvit minimálně následující odstavec:

„Vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy Ústeckého kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní.”


 

Předávání dat ZPS do DTM


Vyhláška č. 393/2020 Sb.              Zákon č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví                Zákon č. 283/2021 Sb. stavební zákon

 

 

 

Obec jako vlastník dopravní a technické infrastruktury

Zákon ukládá všem obcím stejné povinnosti jako např. velkým energetickým firmám. Obce by měly mít zmapovánu svou dopravní a technickou infrastrukturu.
Pokud nemají, mohou se pokusit využít právě projekty pro vytvoření DTM kraje a obrátit se na Ústecký kraj s žádostí o nové zaměření těchto sítí. Kraj pro takové mapování může v přiměřeném rozsahu využít finanční prostředky z výzev vyhlašovaných Ministerstvem průmyslu a obchodu, za dodržení podmínek výzvy ve vztahu k veřejné podpoře.

 

Co musí obec udělat, aby splnila zákonné povinnosti vlastníka a správce

 • zmapovat sítě ve svém vlastnictví a následně zajistit převod dat do aktuálně platné verze výměnného formátu (JVF). Obvyklá cena za zmapování 1 km TI je 20-30 tis. korun. Obvyklá cena za zmapování 1 km DI je cca 5000,- korun.
 • Zajistit údržbu dat. K tomu může obec pověřit 3. subjekt, např. komerční geodetickou společnost. Některé společnosti jsou uvedeny na konci této stránky.
 • Registrovat obec do IS DMVS. Návod na registraci naleznete ZDE
 • Vyplnit rozsahy editace DTI (návod)
 • Zadat části DTI (návod)
 • Při jakékoliv rekonstrukci, výstavbě nebo změně v obci zajistit aktualizaci dat, případně již ve smlouvě ošetřit, aby stavebník dodal data v aktuálně platné verzi výměnného formátu.

 

Jak může kraj obcím pomoci?    Více informací

 

 

Předávání dat DTI do DTM

 

 

 

Kdy a jak se obec registruje do IS DMVS?

 • Obec se musí registrovat do Registru subjektů IS DMVS v případě, že je ve své obci vlastníkem dopravní nebo technické infrastruktury (DTI)
 • Úplný návod na registraci naleznete ZDE

 

 

Kdo obci může pomoct s plněním zákonné povinnosti s DTM  ???

Společně s přiblížením data započetí povinnosti předávat data do DTM se na trhu rozšiřuje nabídka společností nabízejících pomoc se správou DTM obcí. Jako editora si vlastník (obec) může zvolit svého zástupce. Tím může být například pracovník specializované firmy která je poučena v dané problematice.
Firmy mají k zastupování obcí potřebné znalosti a obce tak nemusí shánět nové zaměstnance - odborníky v dané problematice a pořizovat drahé vybavení pro mapování.
Zde je jen stručný výběr z firem nabízejících komplexní služby v oblasti DTM:

https://www.dtmcr.cz/
https://dtmka.cz/
https://dtmobec.cz/
https://www.tmapy.cz/gis4u
https://www.gisonline.cz/dtm-digitalni-technicka-mapa/digitalni-technicka-mapa-obce/
Města a obce | Geo Data, s.r.o.
MK Consult, v.o.s.

 

 

Veškeré aktuální a detailní informace o Digitální mapě veřejné správy naleznete na webu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

 

 

Odkazy ke stažení prezentací ze semináře, který proběhl v zasedací místnosti Krajského úřadu dne 20.3.2024 naleznete zde:

Prezentace DTM a Legislativa - ing. Tomáš Peřina

Prezentace IS DTM Ústeckého kraje - ing. Martina Krupičková

Prezentace Portál IS DMVS - Bc. Benjamin Bárta

 

Videozáznamy obou bloků semináře naleznete zde:

Blok 1 - dopolední část

Blok 2 - odpolední část