Informace pro geodety

 

Metodika pro geodetické zaměřování

Metodikou pořizování a správy dat digitální technické mapy krajů se zabývá Metodická pracovní skupina DTM Koordinační rady správců DMVS a DTM. Jejími členy jsou zástupci krajů, zástupci veřejnoprávních subjektů a zástupci dodavatelských firem. Veškeré informace včetně kontaktů a již schválených odpovědí naleznete na webu: https://dtmwiki.kr-zlinsky.cz/start

 

Základními kroky pro aktualizaci nebo pořizování dat DTM platnými pro geodetickou veřejnost jsou tyto:

  • Registrace subjektů -  registrace příslušného ÚOZI, resp. delegovaného subjektu v Registru subjektů IS DMVS prostřednictvím interaktivního rozhraní Portálu IS DMVS
  • Výdej podkladů - Výdej dat z krajských DTM bude řešen centrálně prostřednictvím IS DMVS a bude realizován prostřednictvím webových služeb (pro uživatele registrované v IS DMVS), případně přes interaktivní rozhraní Portálu IS DMVS (registrovaným nebo přihlášeným uživatelům)
  • Zpracování dokumentace - Geodet předává údaje do DTM kraje formou GAD DTM. Bližší popis naleznete v Dokumentaci zakázky DTM Ústeckého kraje 
  • Kontroly GAD DTM – topologie a splnění obsahových náležitostí JVF DTM - Validitu předávaného aktualizačního JVF DTM včetně topologických kontrol bude možné před předáním do IS DMVS zkušebně ověřit na portálu IS DTM kraje. 
  • Odevzdání dokumentace - Náležitosti dokumentace jsou stanoveny v případě GP DTM přílohou č. 4 Vyhlášky, v případě GDSPS § 14 Zeměměřické vyhlášky. 
  • Zpracování dokumentace krajem - Po převzetí dokumentace budou provedeny kontroly GAD DTM.  IS DTM kraje převezme GAD DTM včetně všech příloh z IS DMVS prostřednictvím příslušného rozhraní a přiřadí jí unikátní ID a potvrdí převzetí dokumentace. V průběhu zapracování GAD DTM mohou být nalezeny chyby dokumentace a tato dokumentace může být vrácena k opravě či dopracování prostřednictvím rozhraní IS DMVS. 

 

Dokumenty - metodiky

Metodika pro geodetické zaměřování základní prostorové situace DTM kraje a pro práci s dokumentací
Metodika pořizování, správy a způsobu poskytování dat digitální technické mapy
Metodika pořizování, správy a způsobu poskytování dat digitální technické mapy veřejnoprávních subjektů

 

Detailnější informace k metodice pro geodetickou veřejnost naleznete na webu ČÚZK 

 

 

Ontologický popis objektů JVF DTM

Ontologický popis objektů JVF DTM a s nimi souvisejících reálných objektů je vedený a spravovaný v programu TermIt ČVUT (program provozovaný v rámci krajské aktivity aktualizace obsahu thesaurů a ontologie pojmů DTM) a koordinovaný IPR Praha. Pro účely snadného a veřejného prohlížení ontologie DTM je zpracována Prohlížečka na webu: https://app.iprpraha.cz/apl/app/prohlizecka_slovniku/ 

V současné době jsou v Prohlížečce k dispozici dvě verze Slovníku datového modelu DTM:

- první je založena na verzi vyhlášky č. 393/2020 Sb. k datu 6. 10. 2023 a JVF DTM ve verzi 1.4.2.1

- druhá je verzí platné vyhlášky č. 186/2023 Sb, kterou se mění vyhláška č. 393/2020 Sb., a odpovídá JVF DTM ve verzi 1.4.2.3 (změny k 1. 7. 2023 se zapracovávají).

 

 

Katalog objektů JVF DTM

Katalog objektů JVF DTM je uspořádaný seznam objektů DTM, který obsahuje objekty JVF DTM v souladu s vyhláškou č. 393/2020 Sb.

Katalog objektů naleznete na webu: https://jvfdtm.ogibeta2.gov.cz/