Z důvodu přechodu na novou verzi JVF DTM 1.4.3 bude od 1.4.2024 do 15.4.2024 omezena funkčnost produkčního prostředí IS DTM. V uvedeném období nebudou dostupné následující služby - výdej dat, prohlížení dat ve webovém mapovém klientovi, WMS a WMTS (pro data ZPS, TI a DI), příjem dat TI a DI z IS DMVS, příjem GAD z IS DMVS, kontrola dokumentace (GAD), metadata, georeporty, existence sítí.

Informace pro příspěvkové organizace Ústeckého kraje

Ústecký kraj pořizuje Digitální technickou mapu Ústeckého kraje (dále jen „DTM ÚK“) na základě zákona č. 47/2020 Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů (zákon o zeměměřictví), zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.


Ústecký kraj je dále zároveň vlastníkem dopravní a technické infrastruktury (DTI), kterou spravují příspěvkové organizace.
Pro vlastníka a správce DTI bude od 1. 7. 2024 platit podle zákona o zeměměřictví povinnost zapisovat údaje o vlastněné DTI do digitální technické mapy (§4b, odst. 7, zákona o zeměměřictví). Podle zákona o zeměměřictví je kraj zároveň editorem základní prostorové situace (ZPS).


V tomto roce proběhlo zmapování ZPS a DTI ve správě všech příspěvkových organizací kraje a jsou zavedeny do digitální technické mapy ústeckého kraje, která je od 1.7.2023 v testovacím provozu. Pro plnění povinností vlastníka DTI a editora ZPS v následném období je nezbytné, aby při zadávání veřejných zakázek na rozvoj nebo novou výstavbu týkající se majetku kraje ve správě příspěvkových organizací, byl v uzavíraných smlouvách obsažen text uvedený v přílohách níže. Účelem textu je zajistit po realizaci stavby odevzdání geodetických aktualizačních dat v jednotném výměnném formátu pro naplnění výše uvedené zákonné povinnosti, bez níž nelze nové stavby zkolaudovat a užívat (§121, odst. 1 a §152 odst. 5, stavebního zákona).  


Žádáme tímto všechny příspěvkové organizace o zahrnutí textů uvedených v přílohách níže do všech smluv na projektové a stavební práce, jejichž předmět má dopad na obsah DTM ÚK. Obsah DTM je uveden v příloze č. 1 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje. Uvedené texty jsou dohodnuté s oddělením investic a majetku kraje a jsou uváděny do smluv a zakázek zadávaných Ústeckým krajem.

 

Příloha 1 - Projekční práce

Příloha 2 - Stavební práce