Aktuality


Aktualizováno: 03.05.2024 - Vytvořeno: 03.05.2024

Spuštění pilotního provozu ke dni 10. 5. 2024

V souladu s bodem 1 přechodných ustanovení zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, (zavedených zákonem č. 47/2020 Sb. Čl. II) zpřístupnil Ústecký kraj digitální technickou mapu kraje a tímto vyzývá obce a další vlastníky, provozovatele a správce dopravní a technické infrastruktury k součinnosti, zejména k předání jimi vedených údajů o objektech a zařízeních, které jsou obsahem digitální technické mapy kraje. Data o dopravní a technické infrastruktuře mohou být do DTM krajů předávána pouze standardními službami IS digitální mapy veřejné správy a IS digitální technické mapy, a to po předchozí registraci v registru subjektů. Potřebné informace k registraci jsou dostupné na internetové stránce ČÚZK - Portál DMVS. Vlastníci dopravní a technické infrastruktury přitom zodpovídají za správnost, úplnost a aktuálnost předaných údajů, a to v rámci charakteristik přesnosti stanovených vyhláškou č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje.

Doporučujeme vlastníkům, provozovatelům a správcům před importem dat o své dopravní a technické infrastruktuře do produkčního prostředí DTM prostřednictvím IS DMVS otestovat tyto importy nejprve v integračním prostředí IS DMVS INT1. Případně alespoň ověřit, zda byly importy dat dopravní a technické infrastruktury otestovány dodavatelem jejich software. Dokumentace k integračnímu prostředí je dostupná na stránkách ČÚZK.


Aktualizováno: 23.04.2024 - Vytvořeno: 23.04.2024

Aktualizované odkazy WMS služeb

Na stránce "Informace pro obce Ústeckého kraje" nově přibyly aktualizované URL adresy webových mapových služeb (WMS), pomocí kterých si ve svých GIS softwarech můžete prohlížet data z Digitální Technické Mapy Ústeckého kraje.


Aktualizováno: 09.04.2024 - Vytvořeno: 09.04.2024

Oznámení o odstávce prostředí IS DTM

Z důvodu přechodu na novou verzi JVF DTM 1.4.3 bude od 1.4.2024 do 15.4.2024 omezena funkčnost produkčního prostředí IS DTM. V uvedeném období nebudou dostupné následující služby - výdej dat, prohlížení dat ve webovém mapovém klientovi, WMS a WMTS (pro data ZPS, TI a DI), příjem dat TI a DI z IS DMVS, příjem GAD z IS DMVS, kontrola dokumentace (GAD), metadata, georeporty, existence sítí.


Aktualizováno: 09.04.2024 - Vytvořeno: 09.04.2024

Seminář ČÚZK k představení produktů a služeb, které pomohou splnit zákonné povinnosti vůči krajským DTM

Český úřad zeměměřický a katastrální v návaznosti na předchozí informace oznamuje, že dne 13. března 2024 uspořádá ve spolupráci s Asociací podnikatelů v geomatice pracovní seminář k představení produktů a služeb - pro vlastníky, správce a provozovatele dopravní a technické infrastruktury, včetně obcí - které jim případně mohou pomoci splnit zákonné povinnosti vůči krajským DTM. Veškeré podrobnosti v pozvánce.


Aktualizováno: 09.04.2024 - Vytvořeno: 09.04.2024

Přechod na verzi JVF 1.4.2.3

Vážení uživatelé,

informujeme Vás, že datový sklad IS DTM byl povýšen z verze 1.4.2.1  na verzi 1.4.2.3

 


Aktualizováno: 09.04.2024 - Vytvořeno: 09.04.2024

Digitální technická mapa Ústeckého kraje (2. vlna mapování)

Dle § 4b zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a vyhlášky č. 393/2020 Sb. se editorem Digitální technické mapy stávají všichni vlastníci dopravní a technické infrastruktury, tedy i obce. Každý editor odpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost zapisovaných údajů.

Pro pomoc obcím se splněním povinnosti editora DTM byl dne 21. 4. 2023 vyhlášen nový dotační titul z Národního plánu obnovy (NPO). Řídícím orgánem je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, příjemcem dotace budou kraje. Podávání žádostí probíhá do 30. 11. 2023.

Ústecký kraj v rámci druhé etapy pořizování dat nabízí vybraným obcím v Ústeckém kraji možnost pořízení dat technické a dopravní infrastruktury v jejich vlastnictví. Kraj touto aktivitou vybraným obcím zajistí přípravu plnohodnotných dat pro naplnění DTM ÚK a tím splnění zákonné povinnosti obcí jakožto vlastníků technické a dopravní infrastruktury. Ti budou dle legislativy povinni předávat data o své technické a dopravní infrastruktuře do DTM ÚK.

Za tímto účelem Ústecký kraj provádí systematický sběr informací o dostupné technické a dopravní infrastruktuře ve vlastnictví obcí na území Ústeckého kraje. Pro zjištění těchto informací obce obdržely dotazník. Hlavním smyslem dotazníku je zjištění, kolik potenciálních délek technické a dopravní infrastruktury ve vlastnictví obcí se na území Ústeckého kraje nachází, jaké jsou dostupné podklady k těmto údajům a jaká je kvalita dostupných podkladů. Na základě zjištěných informací bude možné stanovit předpokládaný rozsah pořizování dat ve druhé etapě a související finanční náročnost.

V 2. vlně mapování budou upřednostněny obce, které projevily zájem o mapování již v 1. vlně, ale mapování na jejich území nebylo realizováno.

Smlouvy budou uzavírány s vybranými obcemi postupně dle stanovených priorit, a to až do výše vyčerpání finančních prostředků určených pro digitalizaci dat DTI vybraných obcí pro projekt druhé etapy pořizování dat pro naplnění DTM ÚK.

Ze strany obcí je očekávána součinnost při uzavření smlouvy mezi krajem a obcí, a dále při poskytnutí podkladů k sítím v majetku obce a zejména součinnost s geodety při mapování.


Aktualizováno: 09.04.2024 - Vytvořeno: 09.04.2024

1.7.2023 – Zahájení testovacího provozu IS DTM

Začátkem července 2023 byl v souladu s Etapami zahájení provozu Informačních systémů DTM krajů zahájen testovací provoz Informačního systému Digitální technické mapy kraje. V jednotlivých kryocích testovacího provozu bude zároveň v souladu s Rámcovým harmonogramem klíčových kroků při budování IS DMVS realizováno vzájemné testování napojení těchto informačních systémů a ověřování datových toků. Součástí testovacího provozu je i tzv. datová stabilizace, při které mimo jiné dochází k ověřování funkcionalit a stability celého systému z pohledu správy dat. Postupně bude docházet k rozšiřování veřejně dostupného datového obsahu a služeb. Další významný časový milník je plánován na 1. 1. 2024, kdy se předpokládá postupné připojování správců/vlastníků/provozovatelů technické infrastruktury. Základní funkcionality IS budou provozovány již v režimu produkčního provozu. Datová základna DTM bude již konzistentní a stabilizovaná včetně historizace. Produkční provoz bude v souladu se zákonem zahájen až 1. 7. 2024. 


Aktualizováno: 09.04.2024 - Vytvořeno: 09.04.2024

30.6.2023 - Spuštění provozu IS DMVS

Český úřad zeměměřický a katastrální zahájil provoz Informačního systému Digitální mapy veřejné správy. Zároveň byla aktualizována dokumentace Podrobného popisu služeb IS DMVS.  


Aktualizováno: 09.04.2024 - Vytvořeno: 09.04.2024

26.6.2023 – Novela vyhlášky o DTM kraje

Ve Sbírce zákonů vyšla pod č. 186/2023 vyhláška, kterou se novelizuje vyhláška č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě kraje.  


Aktualizováno: 09.04.2024 - Vytvořeno: 09.04.2024

Integrační prostředí

Český úřad zeměměřický a katastrální zpřístupnil integrační prostředí IS DMVS s označením „INT1“. Jde o „testovací prostředí“ pro prověření komunikace mezi IS DMVS, jako centrálního prvku digitálních technických map, a informačními systémy vlastníků, správců a provozovatelů dopravní a technické infrastruktury. Veškerou potřebnou dokumentaci pro práci v „INT1“ a potřebné podmínky jsou uvedeny ZDE.


Aktualizováno: 09.04.2024 - Vytvořeno: 09.04.2024

Novela zákona

Dne 5. 4. 2023 byl ve Sbírce zákonů uveřejněn zákon č. 88/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost zákona nastává dnem 1. 7. 2023, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 13, 14, 22, 25,28 a 42, která nabývají účinnosti dnem 1. 7.2024.


Aktualizováno: 09.04.2024 - Vytvořeno: 09.04.2024

Spuštění testovacího portálu DTM

Portál digitální technická mapa Ústeckého kraje byl spuštěn v testovacím prostředí.

RSS